Thông tin thanh toán

Tài khoản thanh toán:

  • Chủ tài khoản: Võ Thị Thanh Tuyên
  • Số tài khoản: 1903 3177 4740 17
  • Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
  • Chi nhánh: Thành Phố Hồ Chí Minh